Spojte sa s nami

Tipy

Aktualizované odporúčania WHO pre medzinárodnú dopravu v súvislosti s ohniskom nákazy COVID-19

Tento dokument poskytuje aktualizované odporúčania pre medzinárodnú dopravu v súvislosti s vypuknutím COVID-19 vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúcu situáciu. Nahrádza odporúčanie zverejnené dňa 27. januára 2020.

Dňa 30. januára 2020 vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie na základe odporúčaní pohotovostného výboru podľa Medzinárodných zdravotných predpisov (2005) súčasné vypuknutie COVID-19 za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu a vydal Dočasné Odporúčania. Výbor požiadal generálneho riaditeľa, aby v súvislosti s týmito záležitosťami poskytol ďalšie rady v týchto záležitostiach a podľa potreby vypracoval nové odporúčania od prípadu k prípadu.

Postihnuté oblasti

Za „postihnuté oblasti“ sa považujú tie krajiny, provincie, teritóriá alebo mestá, ktoré zažívajú nepretržitý prenos COVID-19, na rozdiel od oblastí hlásiacich iba importované prípady. K 27. februáru 2020 síce Čína, najmä provincia Chu-pej, zaznamenala trvalý miestny prenos a zaznamenala zďaleka najväčší počet potvrdených prípadov od začiatku ohniska nákazy, avšak situácia v Číne v poslednom čase zaznamenala výrazný pokles prípadov. Zároveň čoraz viac krajín okrem Číny hlásilo prípady, a to aj prostredníctvom lokálneho prenosu COVID-19. S vývojom epidémie sa dá očakávať, že mnohé oblasti môžu zistiť importované prípady a lokálny prenos COVID-19. KTO publikuje denné správy o situácii o vývoji ohniska nákazy.

K ohniskám nákazy, ktoré sa doteraz hlásili, došlo hlavne v zhlukoch prípadov odhalených prostredníctvom blízkych kontaktov, v rodinách alebo pri zvláštnych udalostiach pri zhromažďovaní. COVID-19 sa primárne prenáša kvapkami infikovaných osôb a je v blízkom kontakte s nimi. Kontrolné opatrenia zamerané na prevenciu, najmä prostredníctvom pravidelného umývania rúk a hygieny kašľa, a na aktívny dohľad nad včasným odhalením a izoláciou prípadov, rýchlou identifikáciou a dôkladným monitorovaním osôb v kontakte s prípadmi a rýchlym prístupom ku klinickej starostlivosti, najmä v závažných prípadoch, sú účinné na potlačenie väčšiny ohnísk COVID-19.

Odporúčania pre medzinárodnú dopravu

WHO naďalej neodporuje uplatňovaniu cestovných alebo obchodných obmedzení na krajiny, ktoré majú ohniská COVID-19.

Dôkazy vo všeobecnosti ukazujú, že obmedzenie pohybu osôb a tovaru počas mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdravia je vo väčšine situácií neúčinné a môže odvádzať zdroje od iných zásahov. Okrem toho môžu obmedzenia prerušiť potrebnú pomoc a technickú podporu, môžu narušiť podnikanie a môžu mať negatívne sociálne a ekonomické účinky na postihnuté krajiny. Za určitých okolností sa však opatrenia, ktoré obmedzujú pohyb osôb, môžu ukázať ako dočasne užitočné, napríklad v prostredí s niekoľkými medzinárodnými spojeniami a obmedzenými schopnosťami reagovať.

Cestovné opatrenia, ktoré významne zasahujú do medzinárodnej dopravy, môžu byť oprávnené až na začiatku ohniska choroby, pretože môžu krajinám umožniť získať čas, aj keď len za pár dní, na rýchle zavedenie účinných opatrení pripravenosti. Takéto obmedzenia musia vychádzať z dôkladného posúdenia rizika, musia byť úmerné riziku pre verejné zdravie, musia mať krátke trvanie a musia byť pravidelne prehodnocované podľa vývoja situácie.

Zákaz cestovania do postihnutých oblastí alebo odmietnutie vstupu cestujúcim prichádzajúcim z postihnutých oblastí zvyčajne nie sú účinné pri prevencii dovozu prípadov, môžu však mať značný hospodársky a sociálny dopad. Od vyhlásenia WHO o mimoriadnej udalosti v oblasti verejného zdravia s medzinárodným záujmom vo vzťahu k COVID-19 a od 27. februára hlásilo 38 krajín WHO ďalšie zdravotné opatrenia, ktoré významne zasahujú do medzinárodnej dopravy v súvislosti s cestovaním do a z Číny alebo iných krajín , od odmietnutia vstupu cestujúcich, vízových obmedzení alebo karantény pre vracajúcich sa cestujúcich. Niekoľko krajín, ktoré odmietli vstup cestujúcich alebo ktoré pozastavili lety do a z Číny alebo iných postihnutých krajín, v súčasnosti hlásia prípady COVID-19.

Samotný skríning teploty pri výstupe alebo vstupe nie je efektívnym spôsobom na zastavenie medzinárodného šírenia, pretože infikovaní jedinci môžu byť v inkubačnej dobe, nemusia prejavovať zjavné príznaky skoro v priebehu choroby alebo môžu disimulovať horúčku použitím antipyretiká; okrem toho si tieto opatrenia vyžadujú značné investície, ktoré môžu mať malý prínos. Efektívnejšie je cestujúcim poskytovať správy s odporúčaním o prevencii a zhromažďovať zdravotné vyhlásenia pri príchode s kontaktnými údajmi cestujúcich, aby bolo možné vykonať náležité posúdenie rizika a možné sledovanie kontaktov prichádzajúcich cestujúcich.

Odporúčania pre medzinárodných cestujúcich

Je rozumné, aby cestujúci, ktorí sú chorí, zdržiavali alebo sa vyhýbali cestovaniu do postihnutých oblastí, najmä u starších cestujúcich a ľudí s chronickými chorobami alebo so základným zdravotným stavom.

Všeobecné odporúčania týkajúce sa osobnej hygieny, etikety kašľa a udržiavania vzdialenosti najmenej jedného metra od osôb vykazujúcich príznaky sú naďalej dôležité pre všetkých cestujúcich. Tie obsahujú:

  • Často vykonávajte hygienu rúk, najmä po kontakte s výlučkami z dýchacích ciest. Hygiena rúk zahŕňa buď čistenie rúk mydlom a vodou alebo utieraním rúk na alkohole. Pokiaľ nie sú ruky viditeľne znečistené, uprednostňujú sa alkoholové utierky na ruky; pokiaľ sú viditeľne znečistené, umyte si ruky mydlom a vodou;
  • Pri kašľaní alebo kýchaní a okamžitej likvidácii tkaniva a vykonávaní hygieny rúk si zakryte nos a ústa ohnutým lakťom alebo papierovým vreckovkou;
  • Nepoužívajte ústa a nos;
  • Lekárska maska sa nevyžaduje, ak nevykazuje žiadne príznaky, pretože neexistujú dôkazy o tom, že by nosenie akejkoľvek masky chránilo choré osoby. V niektorých kultúrach však môžu byť masky bežne nosené. Ak sa majú masky nosiť, je dôležité dodržiavať najlepšie postupy týkajúce sa ich nosenia, odstraňovania a likvidácie a hygieny rúk po odstránení (pozri Poradenstvo pri používaní masiek)

Cestujúcim sa tiež odporúča, aby pri každom cestovaní dodržiavali správne hygienické postupy týkajúce sa stravovania vrátane päť kľúčov pre bezpečnosť potravín, rovnako ako aj odporúčania na zníženie rizika prenosu objavujúcich sa patogénov zo zvierat na človeka na živých trhoch.

Cestujúci, ktorí sa vracajú z postihnutých oblastí, by mali 14 dní samy monitorovať príznaky a riadiť sa národnými protokolmi prijímajúcich krajín. Niektoré krajiny môžu vyžadovať, aby sa vracajúci cestujúci dostali do karantény. Ak sa vyskytnú príznaky, ako je horúčka alebo kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, cestujúcim sa odporúča, aby kontaktovali miestnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najlepšie telefonicky, a informovali ich o svojich príznakoch a histórii svojich ciest. Pre cestujúcich identifikovaných v miestach vstupu sa odporúča postupovať Poradenstvo WHO pre správu cestujúcich v miestach vstupu. Pokyny týkajúce sa zaobchádzania s chorými cestujúcimi na palube lietadla sú k dispozícii na internetovej stránke ICAO a Webové stránky IATA. Hlavné úvahy týkajúce sa plánovania udalostí veľkého hromadného zhromaždenia sú tiež k dispozícii na webe Webová stránka WHO. Prevádzkové hľadiská pre bola tiež zverejnená správa prípadov COVID-19 na palube lodí.

V prípade krajín, ktoré sa rozhodnú vrátiť svojich štátnych príslušníkov z postihnutých oblastí, by mali zvážiť nasledujúce kroky, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu COVID-19: výstupný skríning krátko pred letom; oznamovanie rizík cestujúcim a posádke; potreby na kontrolu infekcie pre plavbu; pripravenosť posádky na možnosť chorého cestujúceho počas letu; vstupná kontrola pri príchode a dôsledné sledovanie 14 dní po príchode. (Odporúčania WHO na zníženie rizika prenosu objavujúcich sa patogénov zo zvierat na ľudí na trhoch so živými zvieratami)

Všeobecné odporúčania pre všetky krajiny

Krajiny by mali zintenzívniť dohľad nad neobvyklými ohniskami chrípkeho ochorenia a ťažkého zápalu pľúc a starostlivo sledovať vývoj ohnísk COVID-19, čím sa posilní epidemiologický dohľad. Krajiny by mali naďalej zvyšovať povedomie prostredníctvom efektívnej komunikácie o riziku týkajúcej sa látky COVID-19 pre širokú verejnosť, zdravotníckych pracovníkov a tvorcov politík a vyhýbať sa akciám, ktoré podporujú stigmu alebo diskrimináciu. Krajiny by mali zdieľať s WHO všetky dôležité informácie potrebné na včasné vyhodnotenie a riadenie COVID-19, ako to vyžadujú medzinárodné zdravotné predpisy (2005).

Krajinám sa pripomína účel medzinárodných zdravotných predpisov predchádzať, chrániť sa pred nimi, kontrolovať ich a zabezpečovať verejné zdravie v reakcii na medzinárodné šírenie chorôb spôsobom, ktorý je primeraný a obmedzený na riziká pre verejné zdravie a ktorý zabráni zbytočnému zasahovaniu do medzinárodného zdravotného stavu. doprava a obchod. Od krajín vykonávajúcich ďalšie zdravotné opatrenia, ktoré významne zasahujú do medzinárodnej dopravy, sa vyžaduje, aby poskytli WHO do 48 hodín od vykonania zdôvodnenie verejného zdravia a príslušné vedecké informácie o vykonaných opatreniach. WHO bude zdieľať tieto informácie s ostatnými zmluvnými štátmi. Výrazné rušenie vo všeobecnosti znamená odmietnutie vstupu alebo odchodu medzinárodných cestujúcich, batožiny, nákladu, kontajnerov, dopravných prostriedkov, tovaru a podobne alebo ich meškanie o viac ako 24 hodín.

WHO pokračuje v rokovaniach so svojimi členskými štátmi, ako aj s medzinárodnými organizáciami a priemyselnými odvetviami s cieľom umožniť vykonávanie zdravotných opatrení súvisiacich s cestovaním, ktoré sú porovnateľné s rizikami pre verejné zdravie, sú účinné a sú implementované spôsobmi, ktoré zabránia zbytočným obmedzeniam medzinárodnej dopravy počas vypuknutia COVID-19.

Zdroj fotografií: Shutterstock, Dreamstime, Unsplash.com
Ohodnoťte náš článok.
Kliknite a komentujte
Nahor
sk_SKSlovenčina